Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
48/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh 6/1/2017
45/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 30/12/2016
3836/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2017 23/12/2016
QĐ 2606/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" trên địa bàn tỉnh. 19/12/2016
BC 155/BC-UBND ngày 22/8/2016 Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 19/12/2016
QĐ 2434/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình " Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2016. 19/12/2016
40/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định cưỡng chế băt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn 1/12/2016
QĐ 3545/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế- bản vẽ thi công-dự toán mẫu, thiết kế điển hình các công trình kênh mương theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới 29/11/2016
13/CT-UBND Phát động thi đua khen thưởng hướng tới Kỷ niệm 42 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 18/11/2016
3466/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 18/11/2016
8753/UBND-KT Triển khai các văn bản của Trung ương 1/11/2016
3917/QĐ-UBND Thành lập Tiểu bang Thông tin - Truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 25/10/2016
Tin phân ưu
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019