Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VĂN BẢN CỦA TW

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
149/QĐ-Ttg Phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020. 21/1/2016
18/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dung đất trồng lúa. 21/1/2016
16/2016/TT-BTC Chỉnh sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 21/1/2016
12/2016/TT-BTC Chỉnh sửa đổi, bổ sung, khoản 1, Điều 7, Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên. 20/1/2016
15/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở 20/1/2016
143/QĐ-TTg Phê duyệt phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 19/1/2016
10/2016/TT-BTC Hướng dẫn thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh 19/1/2016
06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dung dịch vụ phát thanh, truyền hình. 18/1/2016
08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18/1/2016
04/CT-BTTTT Tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập internet bang rộng cố định mặt đất. 15/1/2016
05/2016/TT-BTC Chỉnh sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 13/1/2016
05/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hang hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 13/1/2016
Tin phân ưu
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019