Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

THƠ CHỮ HÁN THẦY TUỆ SỸ

Tự Thuật 自述

Tam thập niên tiền học khổ không 三十年前學苦空

Kinh hàm đôi lũy ám tây song經函堆暗西窗

Xuân hoa bất cố xuân quang lão 春花不顧春光老

Túy trúc tà phi túy mộng hồn 翠竹斜飛翠夢魂

Nhẫm nhiễm trường mi thùy hoại án 荏苒長眉垂壞案

Ta đà tố phát bạn tàn phong 蹉跎素髮絆殘風

Nhất triêu cước lạc huyền nhai hạ 一朝撒手懸崖下

Thủy bá chân không đối tịch hồng始把真空對墜紅

 

Tự Trào自嘲

Sơn trung ẩn ngọa nhất tàng tăng 山中隱卧一藏僧

Mộng mị huyên hoa giác cánh hoang 梦寐喧譁覺更荒

Độc đối thanh tùng khoa sở ngộ 独対青松誇所悟

Bách dư niên hậu sử truyền đăng 百餘年後史傳灯

 

Biệt Cấm Phòng

Ngã cư không xứ nhất trùng thiên

Ngã giới hư vô chân cá thiền

Vô vật vô nhơn vô thậm sự

Tọa quan thiên nữ tán hoa miên.

(Ngục Trung Mị Ngữ)

Tạm dịch:

Ta ở Trời không vô biên xứ

Cảnh giới hư vô thật rất thiền

Không vật, không người, không lắm chuyện

Ngồi xem hoa rải bởi chư Tiên.

T.S.

 

 

Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019